Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» (Εγγυητικό Κεφάλαιο) είναι ένας νομικός μηχανισμός που προστατεύει τον ασφαλισμένο στον κλάδο ζωής εάν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας όπου είναι ασφαλισμένος.

Ο ρόλος του Εγγυητικού Κεφαλαίου

Ο σκοπός του Εγγυητικού Κεφαλαίου είναι η διατήρηση και μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής μιας ασφαλιστικής εταιρείας που έχει ανακληθεί η άδειά της σε άλλη ή άλλες ανάδοχες ασφαλιστικές εταιρείες.

Εάν αυτή η διατήρηση και μεταβίβαση δεν είναι εφικτή, τότε προχωρά στην καταγγελία και λύση των ασφαλιστικών συμβάσεων και καταβάλει στον ασφαλισμένο αποζημίωση έναντι της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών.

Ποιες περιπτώσεις καλύπτει το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο καλύπτει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις από όλα τα συμβόλαια ασφάλισης ζωής που καταρτίσθηκαν ή διενεργήθηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) μέσω υποκαταστήματος ή με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Δεν καλύπτει τις απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ποιες άλλες περιπτώσεις εξαιρούνται

Τι αποζημίωση καταβάλει το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Η αποζημίωση που καταβάλει το Εγγυητικό Κεφάλαιο είναι ίση με το 100% κάθε ασφαλιστικής απαίτησης και έως:
▪ 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων
▪ 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας

Το ποσό της ασφαλιστικής απαίτησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νόμιμους και συμβατικούς όρους κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας.

Τα ανώτατα όρια αποζημίωσης ορίζονται από το νόμο (αρ.7 του ν.3867/2010).

Πώς χρηματοδοτείται το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο για την εκπλήρωση του σκοπού του Εγγυητικού Κεφαλαίου εξασφαλίζεται αποκλειστικά από μια τακτική εισφορά υπέρ αυτού. Το ύψος της εισφοράς αυτής εξαρτάται από τον κλάδο ασφάλισης ζωής. Ορίζεται από το νόμο (άρθρο 10 του ν. 3867/2010) και με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η τακτική εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου βαρύνει εξίσου την ασφαλιστική εταιρεία και τον ασφαλισμένο (50-50%). Το ύψος της δεν μπορεί να υπερβαίνει:
▪ το 1,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής
Πώς διαμορφώνεται το ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένος
Με την τακτική εισφορά για το Εγγυητικό Κεφάλαιο, το ασφάλιστρο που καταβάλλει ο ασφαλισμένος αυξάνεται σε ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων της εκάστοτε κάλυψης κατά:
▪ 0,75% για παραδοσιακά ασφαλιστήρια με κυρίως ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές και την ασφάλιση ζωής με επιστροφή ασφαλίστρου
▪ 0,50% για παραδοσιακά ασφαλιστήρια με κυρίως ασφαλίσεις προσόδων (συνταξιοδοτικά)
▪ 0,75% για συμπληρωματικές καλύψεις (απώλεια ζωής, ολική ή μερική ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, κ.λπ. εκτός νοσοκομειακής περίθαλψης)
▪ 0,4% για καλύψεις συνδεδεμένες με επενδύσεις τύπου unit linked (ασφαλιστήρια συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις)

Για τον υπολογισμό της τακτικής εισφοράς ισχύουν τα εξής ανώτατα όρια:
▪ 20.000 ευρώ για ασφάλιστρα που καταβάλλονται εφάπαξ
▪ 2.000 ευρώ ετησίως για ασφάλιστρα που καταβάλλονται περιοδικά

Η τακτική εισφορά για το Εγγυητικό Κεφάλαιο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος.

Ποια είναι η διαδικασία εφαρμογής του Εγγυητικού Κεφαλαίου

Όταν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, το Εγγυητικό Κεφάλαιο προχωρά στα εξής:
▪ απογραφή των ασφαλισμένων της ασφαλιστικής εταιρείας
▪ αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων
▪ εύρεση αναδόχου ή αναδόχων ασφαλιστικών εταιρειών για τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των ασφαλισμένων

Η ανάδοχος εταιρεία επιλέγεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, που εγκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Εάν δεν βρεθεί ανάδοχος, τότε το Εγγυητικό Κεφάλαιο καταβάλει στον ασφαλισμένο την προβλεπόμενη αποζημίωση έναντι της αξίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών.

Συχνές ερωτήσεις για πρακτικά θέματα που αφορούν ασφαλισμένους

Τι νομική μορφή έχει το Εγγυητικό Κεφάλαιο

Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει συσταθεί από την Πολιτεία με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Πηγή
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής
http://www.pligf.gr